Tuesday, February 16, 2010

शान्ति मन्त्र

ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षँ शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: । वनस्पतये: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति: सर्वँ शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ॥ ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

Monday, February 15, 2010

वास्तुपुरुष नमस्तेऽस्तु

Shivaratri Live From Pashupati.

Shivaratri Live From Pashupatinath Temple Kathmandu Nepal On Image Channel Television

Google Search